Coaching, training en advies voor onderwijsprofessionals. Wij brengen het plezier in leren terug. 

Coaching van docenten en collegiale consultatie

Het overgrote deel van de docenten kan goed lesgeven, maar door omstandigheden zijn sommigen uit vorm geraakt. Het plezier in het lesgeven en leren is weg. Soms zijn de rollen in het lokaal ongemerkt verwisseld en is de docent de enige die werkt. Samen ontdekken we hoe de verloren gewaande vaardigheden nieuw vorm kunnen worden gegeven en oefenen we totdat het plezier in het leren en lesgeven bij leerlingen en de docent  weer terug is. 

Training van teamleiders

Teamleiders zijn een belangrijke schakel tussen de docenten en de schoolleiding. Wij trainen hen om te leiden vanuit visie en we versterken hun gespreksvaardigheden. We verkennen welke rol en stijl bij een gesprek past en oefenen met zelf aangedragen cases in het schakelen tussen de verschillende rollen en stijlen. Daarnaast behandelen we het thema gedragsverandering en oefenen we de aanpak bij het bespreken van gedrag van teamleden. 

Extern onderzoek bij conflicten.

Is er op je school, locatie, team of sectie sprake van een geëscaleerd conflict? Aarzel dan niet om een externe partij hiernaar onderzoek te laten doen. Wij lezen ons in aan de had van aangeleverd materiaal en interviewen vervolgens alle betrokken partijen en de functionarissen die bij de escalatieladder in beeld zijn. Wij maken een eerste analyse en voeren zonodig nog enkele gesprekken om onduidelijkheden of tegenstrijdigheden op te helderen.

Wij presenteren de opdrachtgever het eindrapport, waarin conclusies een aanbevelingen zijn opgenomen. Die aanbevelingen kunnen variëren van mediation, sanctioneren of een exit voor een van de partijen. 

Als onderzoeker kunnen wij niet zelf optreden als mediator. Als mediation wordt aanbevolen, verwijzen wij naar onafhankelijke mediators. 

Collegiale consultatie

Docenten kunnen van elkaar leren. Dat kan via onderlinge lesbezoeken, de zogenaamde collegiale consultatie.

Dat klinkt eenvoudig; collega’s erkennen  de waarde van het bij elkaar kijken, maar zien toch vaak op tegen de uitvoering. Want wie komt er kijken en tuimel je niet toch ongemerkt in het beoordelen van elkaar?

Als hiermee zonder gedegen voorbereiding wordt begonnen, strandt het project al snel, soms met beschadigde verhoudingen in het team als gevolg. 

Wij hebben hiermee ervaring en bereiden het eerste lesbezoek zorgvuldig met het team  voor. 

De  volgende onderwerpen komen in de training aan de orde:

  • hoe creëer je samen een veilige situatie voor het geven van feedback op de geobserveerde les? 
  • moet iedereen meedoen?
  • met wie start je het project?
  • waarop let je bij het eerste bezoek? 
  • wanneer kun je opschalen in aantal en feedback?
 
DOWNLOAD WHITEPAPER ‘LEERTEAMS’  OVER ONZE VISIE OP ACTIVERENDE DIDACTIEK EN SAMENWERKEND LEREN 

 

Omgaan met conflicten

Het botert niet altijd tussen sectie- of teamleden. Kleine ergernissen komen in elke groep voor. Dat is eigen aan het samenleven. Vaak kunnen collega’s onderling of de teamleder die wrijvingen of meningsverschillen oplossen. Daarvoor is geen scholing nodig. Maar wat als er sprake is van escalatie? Het conflict is dan niet meer eenduidig en de veenbrand woedt al enige tijd, waardoor er verschillende perspectieven zijn ontstaan op de bron en het verloop van het conflict. Dan kan amateuristisch optreden meer kwaad dan goed doen.

Wij helpen teamleiders aan een passend instrumentarium en trainen hen in de interventie, liefst richting mediation, maar zonodig richting sanctioneren.

Wij maken gebruik van het 7-1-model dat het conflict vanuit 7 perspectieven bekijkt.

Desgewenst treden wij op als onderzoeker (zie hiernaast), waarna er een passende mediator met de resultaten verder kan. 

Advies bij innovaties

Ben je als schoolleider tevreden als de cijfers op orde zijn en de leerlingen voldoende zijn voorbereid om te kunnen meedraaien in onze samenleving? Of wil je daarnaast werken aan morele vorming?  Op congressen kun je enthousiast worden van nieuwe ideeën, maar de implementatie ervan kost tijd en moet zorgvuldig. In dat proces spar ik met je over belemmeringen en oplossingen. 

 
DOWNLOAD ESSAY ‘DE ONDERWIJSPROFESSIONAL’ OVER AUTONOMIE, CONSULTATIE EN VERANTWOORDING

 

Kijk hier voor aanvullend aanbod